การทดสอบ โดยใช้แบบวัด การคิดของฉัน (EF)

วิทยากร: ดร.พีร วงศ์อุปราช

Category: Video

Date: มกราคม 2565

คลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่……………………..สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น….กกกกกกกกกกกกกกกดก่ฟ่้กส่ฟหกด่ฟน้รฟ ส่กืสดฟ่กสา่ด้ฟา่ก้สาฟห่้กสฟห่ก้สดฟ่้กสฟ่ดห้กสา้ด่ฟ้กส่ดฟ้ส่ก้สาดฟ่ก้สาฟ……