รายละเอียดโครงการ

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะทางสมอง สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย
(Development of Invention for Mental Health and Executive Functions for the elderly in Thailand)

ที่มาและความสำคัญ

ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือ 1 ใน 4 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถออกจากบ้านทำกิจกรรมได้ตามปกติ และมีความเสี่ยง ในการเกิดภาวะซึมเศร้าได้

อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของผู้สูงอายุ คือ ภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เกิดขึ้นได้จากสาเหตุทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการทำงานของสมองในด้านการทำหน้าที่ด้านการรู้คิด

ซึ่งในปัจจุบันพบปัญหาการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นการทำงานแบบแยกส่วน ขาดการบูรณาการ และจากการติดตามประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552 พบว่า ยังบรรลุผลตามตัวชี้วัดและเป้าหมายเพียงบางส่วน

การส่งเสริมภาวะทางสุขภาพจิตและทักษะทางสมองของโครงการนี้มีความสำคัญ เพราะช่วยลดภาระด้านเศรษฐกิจของภาครัฐ เพิ่มศักยภาพของชุมชน เพราะผู้สูงอายุจะมีทักษะในการดูแลตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งในโครงการนี้ยังให้ความสำคัญกับผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพราะเป็นบุคคลสำคัญ ที่มีความใกล้ชิดและมีบทบาทในการช่วยเหลือผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ โดยการมุ่งเน้นให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ เกิดความเข้าใจและมีทักษะในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ในด้านสุขภาพจิตและทักษะทางสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ระบบคัดกรองและพัฒนาบุคลากร

ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีระบบคัดกรองและพัฒนากลุ่มผู้ช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีอาการ MCI ที่ดำเนินการ โดยกลไกในชุมชน

คู่มือส่งเสริมสุขภาพจิต

ชุมชนมีคู่มือการส่งเสริมสุขภาพจิต พัฒนาจากแนวคิด Psychological First Aid และMental Health First Aid

ส่งเสริมทักษะทางสมอง (EF)

ชุมชนมีคู่มือการส่งเสริมทักษะทางสมอง (EF) สร้างจากการใช้ประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน

กรอบแนวคิด

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ส่งเสริมความเข้าใจและทักษะ

ส่งเสริมความเข้าใจทักษะการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และทักษะการพัฒนาทักษะทางสมองให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่เป็นอาสาสมัคร

พัฒนานวัตกรรม

พัฒนานวัตกรรมทางการส่งเสริมสุขภาพจิต และทักษะทางสมอง

พัฒนากลไกชุมชน

พัฒนากลไกของชุมชน เพื่อการใช้นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต และทักษะทางสมอง

กลุ่มเป้าหมาย

0
ชุมชน
ชุมชนพื้นที่ดำเนินการ
0
คน
ผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และเครือข่ายในโรงเรียนผู้สูงอายุ