การพัฒนานวัตกรรม

ส่งเสริม

สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ข่าวสาร สาระ ความรู้ ความเคลื่อนไหวของเรา

คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลข่าวสาร สาระ ความรู้ ตลอดจนความเคลื่อนไหวในการขับเคลื่อนโครงการวิจัย เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะให้รับรู้ รับทราบข้อมูล ด้วยความมุ่งหวังจะเกิดประโยชน์ต่อสังคมไทยในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะทางสมองสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

แบบวัดทางใจด้านภาวะซึมเศร้า | แบบวัดออนไลน์

แบบวัดทางใจด้านภาวะซึมเศร้า ฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบออน…

แบบวัดทางใจด้านความเครียด | แบบวัดออนไลน์

แบบวัดทางใจด้านความเครียด ฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบออนไล…

แบบวัดทางใจด้านความวิตกกังวล | แบบวัดออนไลน์

แบบวัดทางใจด้านความวิตกกังวล ฉบับนี้จัดทำขึ้นในรูปแบบออ…

แบบวัดทางใจ ด้านภาวะซึมเศร้า

แบบวัดทางใจ ด้านภาวะซึมเศร้า ภาวะซึมเศร้า คืออะไร ภาวะซ…

แบบวัดทางใจ ด้านความวิตกกังวล

ความวิตกกังวล คือ อะไร ความวิตกกังวลเป็นปฏิกิริยาตอบสนอ…

แบบวัดทางใจ ด้านความเครียด

แบบวัดทางใจ ด้านความเครียด ความเครียดคืออะไร? ความเครีย…

การทดสอบโดยใช้แบบวัดความคิดของฉัน (EF)

การทดสอบโดยใช้แบบวัดความคิดของฉัน (EF) EF หรือ Executiv…

การพัฒนา EF เพื่อการชะลอภาวะสมองเสื่อม

การพัฒนา EF เพื่อการชะลอภาวะสมองเสื่อม พฤฒพลัง พวกเราฟิ…

ที่มาและความสำคัญของโครงการ

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะทางสมองสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

ในปี 2564 ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ หรือ 1 ใน 4 ของคนไทยจะเป็นผู้สูงอายุ รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุไม่สามารถออกจากบ้านทำกิจกรรมได้ตามปกติ และมีความเสี่ยงในการเกิดภาวะซึมเศร้าได้ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของผู้สูงอายุ คือ ภาวะสุขภาพจิตในผู้สูงอายุ เกิดขึ้นได้จากสาเหตุทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการทำงานของสมองในด้านการทำหน้าที่ด้านการรู้คิด ซึ่งในปัจจุบันพบปัญหา…
รายละเอียดเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์โครงการ

ส่งเสริมความเข้าใจและทักษะ

ส่งเสริมความเข้าใจทักษะการให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต และทักษะการพัฒนาทักษะทางสมองให้กับผู้ดูแลผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่เป็นอาสาสมัคร

พัฒนานวัตกรรม

พัฒนานวัตกรรมทางการส่งเสริมสุขภาพจิต และทักษะทางสมอง

พัฒนากลไกชุมชน

พัฒนากลไกของชุมชน เพื่อการใช้นวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพจิต และทักษะทางสมอง

การดำเนินงาน

โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพจิตและทักษะทางสมอง สำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย มีขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการดังจำแนกได้ตามวัตถุประสงค์ในแต่ละข้อดังต่อไปนี้

 • ทำความเข้าใจกับลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน เกี่ยวกับความเชื่อวัฒนธรรม ลักษณะของความเจ็บป่วยด้านสุขภาพจิตและความสุข และลักษณะของทักษะทางสมอง (EF)
 • พัฒนาแบบการให้ความช่วยเหลือปฐมภูมิด้านสุขภาพจิต และด้านทักษะทางสมอง (EF) โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบในพื้นที่
 • ทดลองใช้ใน 1 ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบในพื้นที่
 • การเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์
 • สังเคราะห์ผลการทดลองใช้ต้นแบบนวัตกรรม
 • เลือกรูปแบบที่ประสบความสำเร็จ และสร้างคู่มือการใช้
 • ขยายผลและนำไปใช้ในพื้นที่อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
  อีก 29 พื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายผู้รับผิดชอบในพื้นที่
 • การเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านเว็บไซต์และสื่อสิ่งพิมพ์
 • ประเมินผลการใช้นวัตกรรมใน 30 ชุมชน
 • สรุปบทเรียน และเผยแพร่ผลงานเพื่อการใช้ประโยชน์ในพื้นที่อื่น
 • พัฒนาคู่มือการทำงานของภาคีเครือข่ายในชุมชน
 • การเผยแพร่ผลการวิจัยผ่านเว็บไซต์และสื่อ

ผลงาน & ดาวน์โหลด